Wie ben ik / Who am I?

website: https://www.levelyogatherapy.nl.

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij: *zorgvuldig omgaar met uw persoonlijke en medische gegevens; *er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleneinden gebruikt worden: *om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming; *voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid; *voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd); *een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur op kan stellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. *uw naam, adres & woonplaats; *uw geboortedatum; *de datum van behandeling; *een korte omschrijving van de behandeling, bijv: “behandeling natuurgeneeskunde” of “psychosociaal consult”; *de kosten van het consult.

Bij het inplannen van een afspraak, geeft u aan zowel de privacy policy als de annuleringsvoorwaarden gelezen te hebben. Ook geeft u uw akkoord voor het onvangen van de nieuwsbrief. Mocht u deze niet willen ontvangen, kunt u zich afmelden.


PRIVACY POLICY (ENGLISH)

For proper treatment it is necessary that I, as your treating therapist, create a file. This is also a legal obligation imposed upon me by the WGBO. Your file contains notes about the state of your health and information about the examinations and treatments carried out.

The file also contains information that is necessary for your treatment and that I have requested, after your explicit permission, from another healthcare provider, for example from the general practitioner.

We do our best to guarantee your privacy. This means, among other things, that we:
*handle your personal and medical data with care;
*ensure that unauthorized persons do not have access to your data.

As your treating therapist, I have sole access to the data in your file.

I have a legal duty of confidentiality (professional secrecy).

The data from your file can also be used for the following purposes:
*to inform other care providers, for example when the therapy has been completed or when referring to another practitioner. This only happens with your explicit consent;
*for use for observation, during my absence;
*for use during peer review (the data used is anonymised);
*only the most relevant date from your file is used for the financial administration, so that my administrator or I can draw up an invoice.

Any other use of your data requires my informing you and explicitly requesting your permission.

The data in the client file will be kept for 15 years as required by the law on the treatment agreement.

PRIVACY ON THE HEALTH CARE INSURANCE INVOICE

The invoice contains the information requested by the health care insurer, so that you can declare this bill:
*your name, address & place of residence;
*your date of birth;
*the date of treatment;
*a short description of the treatment, eg: “natural medicine treatment” or “psychosocial consultation”;
*the cost of the consultation.

When scheduling an appointment, your implicit agreement is given for having read both the privacy policy and the cancellation policy. Receipt of the newsletter is also conceded, however you are always free to unsubscribe.

#uplevelyourlifeOpen chat
1
Scan the code
Hello 👋
How can we help you today? /
Hoe kunnen wij jou vandaag van dienst zijn?

warme groet,
nance
Level Yoga Therapy🧘🏼‍♀️